Skadet på treningssenter: Har du krav på erstatning?

Kvinne som er skadet på treningssenter

Treningssenteret er en god plattform for å bedre den fysiske og mentale helsen. Mange trener ukentlig, og det er den gjentatte belastningen på kroppen som bidrar til at man bygger seg opp igjen sterkere.

Dessverre kan treningen medføre skader hvis man løfter for tungt, eller hvis man ikke får nok hvile mellom øktene. Det kan også hende at skader oppstår på grunn av feil på utstyret som brukes, eller at man overvurderer egen fysisk form.

Etter at man har fått en skade, er det mange som lurer på om de har krav på erstatning fra treningssenteret. I denne artikkelen kan du lese mer om hvorvidt du har krav på erstatning, og hvilke andre alternativer du har for å få dekket skaden.

Hva sier avtalen?

Avtale treningssenter

Det kan være mange grunner til at du skader deg på treningssenteret. Du må som regel regne med mindre alvorlige skader som oppstår som et resultat av trening og aktivitet. Hvis du for eksempel får en belastningsskade fordi du har løpt mye på tredemølle, er dette noe du må stå ansvarlig for selv. Det samme gjelder hvis du overvurderer egne ferdigheter, eller bruker utstyret på feil måte.

Hvis du derimot kan bevise at skaden skyldes feil ved eksempelvis vedlikeholdet av utstyret du benytter deg av, kan treningssenteret bli ansvarlig for skaden du har fått.

Utgangspunktet for hva som gjelder mellom deg og treningssenteret, er avtalen som følger av kontrakten du signerte da du meldte deg inn som medlem. Denne avtalen inneholder ofte klausuler som sier at treningssenteret ikke er ansvarlige for skader som oppstår, altså frasier de seg erstatningsansvar for skader du får som følge av treningen. En slik klausul vil likevel ikke stenge for at senteret kan bli erstatningsansvarlig på ulovfestet grunnlag.

Erstatningskrav på ulovfestet grunnlag

Et erstatningsansvar på ulovfestet objektivt grunnlag kan oppstå hvis treningssenteret utgjør en risiko for skade som, i stor grad, overstiger risikoen du ellers møter i dagliglivet. Rettspraksis har lenge slått fast at ulike former for aktivitet i utgangspunktet ikke medfører et erstatningsansvar for arrangøren. Tanken har vært at den som deltar på en aktivitet, har samtykket til risikoen for skade som aktiviteten medfører.

For at man skal bli erstatningsansvarlig på ulovfestet objektivt grunnlag er det avgjørende om risikoen er stadig, typisk og ekstraordinær. Man vurderer altså om risikoen ved treningssenteret, eller innretningen på senteret, er større enn den man generelt møter i hverdagen.

Videre må det være en årsakssammenheng mellom skaden du har fått, og risikoen som treningssenteret har utsatt deg for. Til slutt må også skaden ha medført et økonomisk tap.

Det skal mye til for at et treningssenter skal bli erstatningsansvarlige, noe som illustreres i en dom fra Høyesterett i 2019:

  • Spørsmålet i saken var om et treningssenter ble ansvarlig på objektivt grunnlag for en skade som en kvinne fikk etter et fall fra en spinningsykkel. Bolten på sykkelen knakk, og kvinnen datt bakover og slo nakken og skulderen sin. Høyesterett sa at «mindre til moderate skader som skyldes trening og fritidsaktiviteter, er vanlig og en del av den generelle risiko som er knyttet til disse livsområdene». Etter deres syn på saken hadde ikke treningssenteret skapt en risiko som var større enn den du ellers møter i hverdagen, og de ble ikke objektivt ansvarlige for skaden kvinnen pådro seg.

Selv om treningssenteret ble frikjent i dommen, er det ikke utenkelig at senteret kan bli ansvarlige for skader du pådrar deg under trening. Hvis de ikke har festet apparatene på en forsvarlig vis, eller ikke har fulgt retningslinjer for sikkerhet, kan det hende at de må stå til ansvar for dette. Det er imidlertid du som har ansvaret for å bruke utstyret på riktig måte, og mange skader skyldes dessverre brukerfeil.

Forsikring

Hvis du har fått en skade etter trening på treningssenteret, kan det være lurt å undersøke om du har noen forsikringer som kan dekke skaden. Forsikringsdekning er et godt alternativ hvis erstatning ikke er aktuelt, og hvis du er usikker på om du har forsikringsdekning kan du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Avslutningsvis

Samlet sett må du altså regne med å stå ansvarlig for skader du får på treningssenteret så lenge de skyldes din bruk av utstyret. Hvis utstyret er defekt, eller treningssenteret på andre måter kan klandres for at skaden oppstod, kan det hende at du har krav på erstatning. Det kan være lurt å undersøke om medlemsavtalen sier noe om erstatning eller annen kompensasjon for skader du kan få i forbindelse med bruken av treningssenteret. Mange konflikter løser seg gjennom dialog, så det er ikke sikkert at du må gå til sak for å få dekket skaden din.

Hvis du er usikker på om du kan kreve erstatning, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan vurdere saken din konkret. Advokaten kan også hjelpe deg med å rette kravet mot treningssenteret dersom det viser seg at du kan ha krav på erstatning.